ശക്തി, ദൗര്‍ബല്യം, നന്മ, തിന്മ തുടങ്ങിയവയാല്‍ അല്ലാഹു ഇഹലോകത്ത്‌ വെച്ച്‌ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ നമുക്ക്‌ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാല്‍ ദൗര്‍ബല്യവും തിന്മയും കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണത്തിലാണോ, അതല്ല ശക്തിയും നന്മയും കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണത്തിലാണോ വിജയ...

Read More

Topics