ഇസ്‌ലാം-Q&A

നല്ല കര്‍മം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം സ്വര്‍ഗാവകാശികളാവേണ്ടതല്ലേ ?

ചോദ്യം: ഒരാള്‍ ദൈവത്തിലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുമൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം മദ്യപിക്കുകയോ വ്യഭിചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും സാധ്യമാവുന്നത്ര ഉപക

Topics