വിജയവാഡ(ആന്ധ്രപ്രദേശ്): സ്വന്തമായി വീടും സ്ഥലവുമില്ലാത്ത , ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള പള്ളി ഇമാമുമാര്‍ക്ക് സ്ഥലം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയുമായി ആന്ധ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ആന്ധ്രപ്രദേശ് വഖ്ഫ് ബോര്‍ഡിനുകീഴിലാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അര്‍ഹതപ്പെട്ടവര്‍...

Read More

Topics