Category - പലിശ

പലിശ

പലിശ നിരോധത്തിന്റെ പ്രസക്തി

ധനികന്‍ തന്റെ മൂലധനത്തിന് മറ്റൊരാളില്‍ നിന്ന് വര്‍ദ്ധനയാണ് പലിശ. പലിശ എല്ലാ ദൈവീക മതങ്ങളിലും നിഷിദ്ധമാകുന്നു. ഖുര്‍ആന്‍ പലിശയെ ഖണ്ഡിതമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു...

പലിശ

പലിശയോടുള്ള ഇസ് ലാമിക സമീപനം

സക്കാത്തിനോടൊപ്പം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നതാണ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ പലിശയോടുള്ള സമീപനം. മൂലധനത്തിലധികമായി ഉത്തമര്‍ണ്ണന് ലഭിക്കുന്ന പണമാണ് പലിശയെന്ന് ഖുര്‍ആന്‍...

Topics