Category - പണയം

പണയം

പണയം

ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാള്‍ക്ക് പണം കടംകൊടുക്കുമ്പോള്‍ അതിന് ഈടെന്നോണം നിയമദൃഷ്ട്യാ സാമ്പത്തികമൂല്യമുള്ള ഒരു സാധനം ആ കടം ഭാഗികമായോ പൂര്‍ണമായോ വസൂല്‍ചെയ്യാന്‍...

Topics