സംതൃപ്തിക്ക് മുകളിലാണ് സ്‌നേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഏറ്റവും സുഖകരമായ ജീവിതത്തിനുള്ള മാര്‍ഗമാണ് അത്. വേദനകളില്‍ നിന്നും, പ്രയാസങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള രക്ഷ കൂടിയാണ് അത്. അസ്വസ്ഥതകളില്‍ നിന്നും മനപ്രയാസങ്ങളില്‍ നിന്നും മോചിതമായി മനഃശാന്തി നേടിയെടുക്കാന്‍...

Read More

Topics