വിശിഷ്ടനാമങ്ങള്‍

അല്‍ മുഇസ്സ് (പ്രതാപം നല്‍കുന്നവന്‍)

Topics