വിശിഷ്ടനാമങ്ങള്‍

അല്‍മുഹ്‌യീ (ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്‍)

Topics