വാഹനത്തില്‍ കയറുമ്പോള്‍

വാഹനത്തില്‍ കയറുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

بِسْـمِ اللهِ وَالْحَمْـدُ لله، سُـبْحانَ الّذي سَخَّـرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْـرِنين، وَإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنـقَلِبون،
الحَمْـدُ لله، الحَمْـدُ لله، الحَمْـدُ لله، اللهُ أكْـبَر، اللهُ أكْـبَر، اللهُ أكْـبَر، سُـبْحانَكَ اللّهُـمَّ إِنّي ظَلَـمْتُ نَفْسي فَاغْـفِرْ لي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِـرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْـت

:(صححه الألباني في سنن أبي داود:٢٦٠٢ وفي سنن الترمذي :٣٤٤٦) (صورة الزخرف :١٣-١٤)

“ബിസ്മില്ലാഹി വല്‍ഹംദുലില്ലാഹ്,
സുബ്ഹാനല്ലദീസഖറ ലനാഹാദ വമാകുന്നാ ലഹുമുഖ് രിനീന്‍, വഇന്നാ ഇലാ റബ്ബിനാ ലമുന്‍കലിബൂന്‍, അല്ഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുഅക്ബര്‍,അല്ലാഹുഅക്ബര്‍,അല്ലാഹുഅക്ബര്‍,സുബ്ഹാനക്കഅല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ ളലംതു നഫ്സീ ഫഗ്ഫിര്‍ലീ, ഫഇന്നഹു ലായഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലാഅന്‍ത.”

“അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍. എല്ലാസ്തുതിയുംനന്ദിയുംഅല്ലാഹുവിനാണ് . (ഈവാഹനംഞങ്ങള്‍ക്ക്പ്രയോജനപ്രദമാക്കിതന്നവനായഅല്ലാഹുഎത്രയധികംപരിശുദ്ധന്‍! അത്പ്രയോജനപ്രദമാക്കാന്‍ഞങ്ങള്‍ക്ക്കഴിയുമായിരുന്നില്ല. നിശ്ചയം, ഞങ്ങള്‍ഞങ്ങളുടെറബ്ബിലേക്ക്മടങ്ങേണ്ടവരാകുന്നു.) അല്ലാഹുവിനാണ്എല്ലാസ്തുതിയുംനന്ദിയും. അല്ലാഹുവിനാണ്എല്ലാസ്തുതിയുംനന്ദിയും. അല്ലാഹുവിനാണ്എല്ലാസ്തുതിയുംനന്ദിയും.  അല്ലാഹുഏറ്റവുംവലിയവനുംഏറ്റവുംമഹാനുമാണ്. അല്ലാഹുഏറ്റവുംവലിയവനുംഏറ്റവുംമഹാനുമാണ്. അല്ലാഹുഏറ്റവുംവലിയവനുംഏറ്റവുംമഹാനുമാണ്. അല്ലാഹുവേ! നീഎത്രയധികംകുറ്റമറ്റവനുംഎത്രയധികംപരിശുദ്ധനും! നിശ്ചയം, ഞാന്‍എന്നോട്തന്നെഅക്രമം (പാപം) ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍എനിക്ക്നീപൊറുത്ത്തരേണമേ. നീയല്ലാതെപാപങ്ങള്‍ഏറ്റവുംകൂടുതല്‍പൊറുക്കുകയില്ല.”

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured