വുദുവിന് മുമ്പായി

വുദു തുടങ്ങുംമുമ്പ്‌

بِسْمِ اللهِ

: (حسن الألباني في سنن الترمذي:٢٥)

“ബിസ്മില്ലാഹ്” (അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമത്തില്‍) എന്ന് പറഞ്ഞ് വുദു എടുക്കുക.

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured