മടക്കയാത്രയില്‍

യാത്രയില്‍ നിന്ന്‌ മടങ്ങിയാല്‍

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

:(مسلم : ١٣٤٢)

“ആഇബൂന താഇബൂന ആബിദൂന ലിറബ്ബിനാ ഹാമിദൂന്‍.”

“ഞങ്ങള്‍ മടങ്ങുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് ‌പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ (അല്ലാഹുവിനെ) ആരാധിക്കുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിന്എ ല്ലാസ്തുതിയും നന്ദിയും അര്‍പ്പിക്കുന്നവരാണ്.”

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured