മറുപടിക്ക് പ്രാര്‍ഥന

തുമ്മുന്നവന്റെ സ്തുതിവാക്കിന് പ്രത്യുത്തരം ചെയ്തതിന്‌ പ്രാര്‍ഥന

Man sneezing into a handkerchief on public transport.

يَهْـديكُـمُ اللهُ وَيُصْـلِحُ بالَـكُم

:(البخاري:٦٢٢٤)

“യഹ്ദീക്കുമുല്ലാഹു, വ-യുസ്ലിഹു ബാലക്കും.”

“(അല്ലാഹു താങ്കളെ സന്മാര്‍ഗത്തിലാക്കുകയും, താങ്കളുടെ അവസ്ഥ നന്നാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ)”.

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured