ഭയവും ഞെട്ടലും ഉണ്ടായാല്‍

ഭയപ്പെടുകയോ ഞെട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ പറയുന്ന ദിക്ര്‍

ഭയപ്പെടുകയോഞെട്ടുകയോചെയ്യുമ്പോള്‍ഇപ്രകാരംപറയുക:

لا إلهَ إلاّ اللّهُ :(البخاري:٣٣٤٦ ومسلم:٢٨٨٠

“ലാഇലാഹഇല്ലല്ലാഹു.” (“യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍അല്ലാഹുഅല്ലാതെഒരുആരാധ്യനുമില്ല”)

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured