കാറ്റ് വീശുമ്പോള്‍

കാറ്റ്‌ (കൊടുങ്കാറ്റ്) ആഞ്ഞുവീശുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها

: (سنن ابن ماجة:٣٧٢٧ وصححه الألباني في صحيح الجامع:٧٣١٦)

“അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ അസ്അലുക്ക ഹൈറഹാ, വ അഊദുബിക്ക മിന്‍ ശര്‍രിഹാ.”

“അല്ലാഹുവേ! ഇതിലെ (ഈ കാറ്റിലെ) നന്മയെ നിന്നോട് ഞാന്‍ ചോദിക്കുകയും ഇതിലെ തിന്മയില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ നിന്നോട് രക്ഷതേടുകയും ചെയ്യുന്നു.”

اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَخَيْـرَ ما فيهـا، وَخَيْـرَ ما اُرْسِلَـتْ بِه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها، وَشَـرِّ ما فيهـا، وَشَـرِّ ما اُرْسِلَـتْ بِه

: (البخاري:٣٢٠٦ ومسلم:٨٩٩)

“അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ അസ്അലുക്ക ഹൈറഹാ, വ ഹൈറാ മാ ഫീഹാ, വ ഹൈറ മാ അര്‍സിലത് ബിഹി, വ അഊദുബിക്ക മിന്‍ ശര്‍രിഹാ, വശര്‍രി മാ ഫീഹാ, വ ശര്‍രി മാ അര്‍സിലത്‌ ബിഹി.”

“അല്ലാഹുവേ! ഇതിലെ (ഈ കാറ്റിലെ) നന്‍മയെയും ഇതുള്‍ക്കൊണ്ടതിലെ നന്മയെയും ഇത് അയക്കപ്പെട്ടതിലെ നന്മയെയും നിന്നോട് ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നു. ഇതിലെ (ഈ കാറ്റിലെ) തിന്മയില്‍ നിന്നും, ഇതുള്‍ക്കൊണ്ടതിലെ തിന്മയില്‍ നിന്നും, ഇത് അയക്കപ്പെട്ടതിലെ തിന്മയില്‍ നിന്നും നിന്നോട് ഞാന്‍ രക്ഷ തേടുന്നു.”

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured