പട്ടണം/ഗ്രാമം എത്തിയാല്‍

ഒരു പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

أللّـهُمَّ رَبَّ السَّـمواتِ السّـبْعِ وَما أَظْلَلَـن، وَرَبَّ الأَراضيـنَ السّـبْعِ وَما أقْلَلْـن، وَرَبَّ الشَّيـاطينِ وَما أَضْلَلْـن، وَرَبَّ الرِّياحِ وَما ذَرَيْـن، أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَ هذهِ الْقَـرْيَةِ وَخَيْـرَ أَهْلِـها، وَخَيْـرَ ما فيها، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها وَشَـرِّ أَهْلِـها، وَشَـرِّ ما فيها

:(صححه الألباني في صحيح الكلم الطيب:١٧٩ والنسائي في الكبرى:٨٨٢٦-٨٨٢٧ )

“അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബ സ്സമാവാത്തി സ്സബ്ഇ വമാ അള്ലല്‍ന, വറബ്ബല്‍ അറാളീന സ്സബ്ഇ വമാ അഖ്‌ലല്‍ന,വറബ്ബ ശ്വൈയാത്വീന വമാ അള്വലല്ന, വ റബ്ബ രിയ്യാഹി വമാദറയ്ന, അസ്അലുക്ക ഖൈറ ഹാദിഹില്‍ കര്‍യതി വഖൈറ അഹ്ലിഹാ, വഖൈറ മാഫീഹാ, വഅഊദുബിക്ക മിന്‍ശര്‍രിഹാ, വശര്‍രി അഹ്ലിഹാ, വശര്‍രി മാഫീഹാ.” “ഏഴാകാശങ്ങളുടെയുംഅവ ആവരണംചെയ്യുന്നതിന്‍റെയും റബ്ബും (സൃഷ്ടാവും, സംരക്ഷകനും, ഉടമയും…), ഏഴ്ഭൂ മിയുടെയുംഅവ വഹിച്ചതിന്‍റെയും റബ്ബും , കാറ്റുകളുടെയും അവ അടിക്കപ്പെടുന്നതിന്‍റെയും റബ്ബുമായ അല്ലാഹുവേ! ഈഗ്രാമത്തിന്‍റെ (പട്ടണത്തിന്‍റെസ്ഥലത്തിന്‍റെ…) നന്മയും അതിലെനിവാസികളുടെ നന്മയും അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്‍റെയും എല്ലാനന്മയും നിന്നോട്ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാമത്തിന്‍റെ തിന്മയില്‍നിന്നും അതിലെ നിവാസികളുടെ തിന്മയില്‍ നിന്നും അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്‍റെയും എല്ലാ തിന്മയില്‍നിന്നും നിന്നോട്ഞാന്‍ രക്ഷതേടുകയും ചെയ്യുന്നു.”

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured